Zebranie delegatów Okręgu Gdańsk 2024

17 marca 2024 r. w Tczewie na na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Okręgu Gdańsk spotkali się delegaci wybrani w Oddziałach przynależnych do Okręgu.                                                                         

Zanim przystąpiono do przedstawienia porządku zebrania wprowadzono sztandar Okręgu Gdańsk, a następnie Prezes Okręgu kol. Krzysztof Ptach rozpoczął obrady od minuty ciszy dla uczczenia zmarłych członków naszego Okręgu w minionym okresie sprawozdawczym. Po przedstawieniu porządku zebrania i jego zatwierdzeniu powołano komisję mandatową i komisję uchwał i wniosków Komisja mandatowa potwierdziła prawomocność zebrania. Kolejnym punktem zebrania były sprawozdania Prezesa Okręgu Gdańsk, Wiceprezesa ds. Finansowych Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Prezesa Okręgu przedstawił kol. Ptach Krzysztof, który przedstawił stan naszego Okręgu i działania Zarządu. Podziękował za bardzo dobrą współpracę Zarządowi Okręgu, komisjom, zarządom Oddziałów i hodowcom. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej przedstawił przewodniczący kol. Szlagowski Roman. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Rachunek Stanisław. Komisja wysoko oceniła pracę Zarządu Okręgu w ubiegłym roku pod względem finansowym i merytorycznym, a następnie złożyła wniosek o udzielenie im absolutorium. Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Okręgu, Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie przyjęto preliminarz budżetowy na 2024r. przedstawiony przez kol. Dudę Zbigniewa.

Na zakończenie delegaci żegnali się, życząc sobie udanego sezonu lotowego.